เซ็นเซอร์ก๊าซ 2022-2032: เทคโนโลยี โอกาส ผู้เล่น และการคาดการณ์: IDTechEx

This report has been updated. Click here to view latest edition.

If you have previously purchased the archived report below then please use the download links on the right to download the files.

เซ็นเซอร์ก๊าซ 2022-2032: เทคโนโลยี โอกาส ผู้เล่น และการคาดการณ์

แนวโน้มตลาดและการประเมินเทคโนโลยีของเซ็นเซอร์ก๊าซเพื่อความปลอดภัย การตรวจสอบสิ่งแวดล้อม คุณภาพอากาศภายในอาคาร ยานพาหนะไฟฟ้า การวินิจฉัยลมหายใจ กลิ่นดิจิทัล และอุปกรณ์ที่สวมใส่


Show All Description Contents, Table & Figures List Pricing Related Content
Report overview and market forecasts
 
IDTechEx has been covering the broad topic of sensor technology since 2008. We have interviewed a wide range of the major players over the years, attended multiple conferences and delivered both consulting projects and workshops on this topic. This dedicated gas sensor report evaluates the performance of ten technologies in detail - comparing their key characteristics and compatibility to five application areas. It includes 20 company profiles from interviews with both major manufacturers and start-ups specialising in a range of different technologies.
 
We have developed 10-year market forecasts for each technology and application sector, presented by both revenue and volume. We forecast a growing market for environmental applications worldwide, with an increasing proportion of revenue generated from infra-red sensors and optical particle counters. It is anticipated that a consumer market for digital smell will become more established, with existing technology combined with AI utilised in white goods and quality control. The most disruptive technologies are predicted to be printed and acoustic gas sensors, which hold the most promise for ultra-low form factor applications such as smart packaging and wearables.
 
Gas detection methods span a diverse technology landscape, ranging from established approaches such as metal oxide detectors to innovative emerging approaches such as acoustic gas sensing. Determining which technologies are best suited to the broad application space, including the rapidly growing market for IoT applications, requires analysis of attributes such as sensitivity, selectivity, cost, and compactness. This report comprehensively explores the technology-market fit for each technology and application, providing insight into the gas sensing requirements for the home, factory, and city of the future.
 
 
 
A roadmap of emerging applications for gas sensor technology
 
 
Mass-digitization to drive widespread air quality monitoring
 
Vast sensor networks spanning our cities and integrated into our homes will offer greater automation and predictive maintenance, through continuous monitoring of parameters including air quality. Once a concern reserved for industrial facility managers, sophisticated air quality monitoring with gas sensors will both inform policy and enable consumers to make more informed choices regarding issues such as pollution, air-born pandemics and even climate change.
 
Widely distributed gas sensor networks will enable automated ventilation of schools, homes, monitor urban air quality, change government policies, control traffic, and more. The era of gas sensor data as technical information only accessible to scientists is ending, being overtaken by sensors which are easy to use, low power and affordable.
 
Mass-digitization of gas measurements will rely on software which goes beyond visualisation, adding value through improved sensitivity, companion apps and closed loop control. We assess the hardware and business models enabling continuous measurement and identify commercial opportunities within environmental monitoring and air quality.
 
Hype versus realistic opportunity for digitized smell
 
There is no denying that aroma is important to us. The quality of food and drink is often first assessed just after we smell it. This ranges from whether we think yesterday's milk is safe, to expert opinions on the merits of a wine vintage. Historically the human nose has been our only means of identifying aromas - until now.
 
New sensor technology claims to act as a digital replacement to the nose and brain, capable of objectively quantifying smells. Moreover, the size and power of these so called 'e-noses' is small enough to allow them to be integrated into everything from cars and fridges to smart home products and phones. But how does digital smell work, and does the technology readiness level match the hype?
 
We not only explain the principle of 'e-nose' technology but compare the performance of newly commercialised devices - extracting realistic opportunities from marketing hype.
 
 
Technological roadmap towards miniaturization
 
Sensors small enough to fit inside a smart phone sell in high volumes, and micron scale gas sensor technology is emerging from the lab. Demand from the public for air quality sensors spiked during the pandemic, a trend set to continue beyond 2022.
 
Newly commercialised technology uses carbon nanotube inks printed on thin films. These advanced materials are a thousand times more sensitive than competitor technology.
 
We benchmark the performance and application of this and other early-stage technology against established techniques. Alongside an in-depth review of printed sensors, we provide a roadmap towards ultra-miniaturized gas sensors.
 
Key aspects
 
This report provides the following information:
 
Technology trends & manufacturer analysis:
 • Overview of major manufacturers
 • Detailed comparisons of price, sensitivity, cost, power consumption, size selectivity and commercial readiness of both established and emerging technologies.
 • Benchmarking of technology and application including quantitative compatibility scores
 • SWOT analyses of ten distinct gas sensor technologies
 • Roadmaps by sector
 • Analysis of key company revenue.
 • Notable acquisitions and patent transfer
 • Progression in e-nose commercialization
 • Summary of new manufacturing processes using printing and carbon-nanotubes
 • Primary information from key companies.
 
Overview of emerging markets and drivers:
 • Outdoor pollution (climate change/health/regulation)
 • Indoor air quality (post-COVID/internet of things)
 • Medical diagnostics (point-of-care testing)
 • Automotive (electric vehicles)
 • Smart Packaging (food waste/counterfeiting)
 
Market Forecasts & Analysis:
 
 • 10-year market forecasts for metal oxide, electrochemical, pellistor, infra-red, optical particle counter, photoionization, acoustic, printed (including carbon nanotubes), acoustic, 3D-printed and research phase.
 • 10-year market forecasts for environmental, industrial, medical, automotive and olfaction applications.
Analyst access from IDTechEx
All report purchases include up to 30 minutes telephone time with an expert analyst who will help you link key findings in the report to the business issues you're addressing. This needs to be used within three months of purchasing the report.
Further information
If you have any questions about this report, please do not hesitate to contact our report team at research@IDTechEx.com or call one of our sales managers:

AMERICAS (USA): +1 617 577 7890
ASIA (Japan): +81 3 3216 7209
EUROPE (UK) +44 1223 812300
Table of Contents
1.EXECUTIVE SUMMARY
1.1.Report scope
1.2.New markets for gas sensing
1.3.What are the market and technology drivers for change?
1.4.The pandemic created a global spike in air quality interest
1.5.The hype around E-nose technology (1)
1.6.The hype around E-nose technology (2)
1.7.Gas Sensors future roadmap (1)
1.8.Gas sensor future roadmap (2)
1.9.Notable takeaways from the gas sensor roadmap
1.10.10-year overall gas sensors revenue forecast by sensor type (USD)
1.11.Analyte types overlap multiple application areas
1.12.Industrial players are seeking growth in the overlapping environmental market
1.13.The pandemic impact on gas sensor companies growth: increased demand tempered by disrupted supply chains
1.14.Comparing key industrial players sensor innovations against ability to execute
1.15.Notable company relationships within the gas sensor industry
1.16.Main conclusions (1) : Outdoor pollution sensing should align itself with policy demands
1.17.Main conclusions (2): Indoor air quality devices will be found in more locations, but continue using three fundamental sensor types
1.18.Main conclusions (3) Diagnostic opportunities for gas sensors are broad for specific VOC detectors
1.19.Main conclusions (4): Evolution of point-of-care testing will create long term opportunities for new gas sensor technology
1.20.Main conclusions (5): Electric vehicles will fundamentally change gas sensor requirements of the automotive market
1.21.Main conclusions (6): Digitizing smell will require both old and new gas sensing technology
2.MARKET FORECASTS
2.1.Market forecast methodology
2.2.Challenges in forecasting a fragmented market
2.3.Categorizing applications areas for forecasting
2.4.Categorizing technology areas for forecasting
2.5.10-year overall gas sensors forecast by sensor type (volume)
2.6.10-year overall gas sensors revenue forecast by sensor type (USD)
2.7.10-year overall gas sensors forecast by sector (volume)
2.8.10-year overall gas sensors forecast by sector, excluding industrial and automotive (volume)
2.9.10-year overall gas sensors forecast by sector, excluding industrial and automotive (revenue, USD)
2.10.10-year emerging gas sensors forecast by sensor type (volume)
2.11.10-year emerging gas sensors revenue forecast by sensor type (USD)
2.12.Metal-oxide semiconductor gas sensor forecast by application (volume)
2.13.Metal-oxide semiconductor gas sensor revenue forecast by application (USD)
2.14.Electrochemical gas sensor forecast by application (volume)
2.15.Electrochemical gas sensor revenue forecast by application (USD)
2.16.Infra-red gas sensor forecast by application (volume)
2.17.Infra-red gas sensor forecast for the automotive market (volume)
2.18.Infrared gas sensor revenue forecast by application (USD)
2.19.Optical particle counter forecast by application (volume)
2.20.Optical particle counter revenue forecast by application (USD)
2.21.Pellistor sensors forecast by application (volume)
2.22.Pellistors revenue forecast by application (USD)
2.23.Ionization detectors forecast by application (volume)
2.24.Ionization detectors revenue forecast by application (USD)
2.25.Printed gas sensors forecast by application (volume)
2.26.Printed gas sensors revenue forecast by application (USD)
2.27.Acoustic gas sensors forecast by application (volume)
2.28.Acoustic gas sensors revenue forecast by application (USD)
2.29.3D printed and other printed gas sensors forecast by application (volume)
2.30.Environmental Sensors - Total sales volume by technology type
2.31.Environmental Gas Sensors - Total Revenue in $USD by technology type
2.32.Industrial Sensors - Total sales volume by technology type
2.33.Industrial Gas Sensors - Total Revenue in $USD by technology type
2.34.Automotive Sensors - Total sales volume by technology type
2.35.Automotive Gas Sensors - Total Revenue in $USD by technology type
2.36.Medical Sensors - Total sales volume by technology type
2.37.Medical Gas Sensors - Total Revenue in $USD by technology type
2.38.Olfaction Sensors - Total sales volume by technology type
2.39.Olfaction Gas Sensors - Total Revenue in $USD by technology type
3.INTRODUCTION
3.1.Gas sensors are utilized in multiple industries
3.2.Report scope
3.3.A brief history of gas sensor technology
3.4.Why is gas sensor technology still emerging?
3.5.What are the market and technology drivers for change?
3.6.Key metrics for assessing a gas sensor
3.7.Health risks motivates gas sensing across all sectors
3.8.Introduction to outdoor pollution
3.9.Introduction to indoor air quality
3.10.Introduction to automotive gas sensors
3.11.Introduction to gas sensors for breath diagnostics
4.GAS SENSORS -TECHNOLOGY APPRAISAL AND KEY PLAYERS
4.1.1.There is continual innovation for existing technologies, and new opportunities emerging from the lab
4.2.Core Gas Sensor Technologies: Metal Oxide Sensors
4.2.1.Introduction to Metal Oxide (MOx) gas sensors
4.2.2.Typical specifications of MOx sensors
4.2.3.Traditional versus MEMS MOx gas sensors
4.2.4.Advantages of MEMS MOx sensors
4.2.5.Categorizing MOx sensors manufacturers
4.2.6.N-Type vs. P-Type semiconductors in MOx sensors
4.2.7.BOSCH Sensortec MOx sensors
4.2.8.AMS MOx sensors
4.2.9.Printed MOx sensors
4.2.10.Screen Printed MOx sensors
4.2.11.SWOT analysis of MOx gas sensors
4.2.12.Summary: Metal oxide gas sensors
4.3.Core Gas Sensor Technologies: Electrochemical Sensors
4.3.1.Introduction to electrochemical gas sensors
4.3.2.Typical specifications of electrochemical sensors
4.3.3.Innovations in electrochemical sensing
4.3.4.Printed Electrochemical Sensors
4.3.5.Printed Electrochemical Sensors
4.3.6.Traditional versus printed electrochemical sensors
4.3.7.Electrochemical Lambda Sensor
4.3.8.Major manufacturers of electrochemical sensors
4.3.9.SWOT analysis of electrochemical gas sensors
4.3.10.Summary: Electrochemical sensors
4.4.Core Gas Sensor Technologies: Infra-red Sensors
4.4.1.Introduction to infrared gas sensors
4.4.2.Non-dispersive infrared most common for gas sensing
4.4.3.Infra-red sensors can be used for explosive limit measurements
4.4.4.Categorization of infra-red sensor manufacturers
4.4.5.Typical specifications of NDIR gas sensors
4.4.6.SWOT analysis of infra-red gas sensors
4.4.7.Summary: Infra-red sensors
4.5.Core Gas Sensor Technologies: Pellistors
4.5.1.Introduction to pellistor sensors
4.5.2.Industrial safety depends on pellistor sensors
4.5.3.Categorization of pellistor sensor manufacturers
4.5.4.Pellistor sensor poisoning - causes and mitigating strategies
4.5.5.Miniaturisation of pellistor gas sensors
4.5.6.Explosive Limit Detectors: Pellistor vs. Infra-red
4.5.7.Typical specifications of pellistor sensors
4.5.8.SWOT analysis of pellistor gas sensors
4.5.9.Summary: Pellistors
4.6.Core Gas Sensor Technologies: Ionization Detectors
4.6.1.Introduction to photoionization detectors (PID)
4.6.2.Ionization chambers for naturally radioactive sources
4.6.3.Response regions in ionization chambers have different applications
4.6.4.Categorization of ionization detector manufacturers
4.6.5.Typical specifications of ionization detectors
4.6.6.SWOT analysis of Photo Ionization Detectors
4.6.7.Summary: Ionization detectors
4.7.Core Gas Sensor Technologies: Optical Particle Counters
4.7.1.Optical Particle Counter
4.7.2.Typical specifications of Optical Particle Counters
4.7.3.Categorization of optical particle counter manufacturers
4.7.4.SWOT analysis of Optical Particle Counters
4.7.5.Summary: Optical particle counters
4.8.Core Gas Sensor Technologies: Overview
4.8.1.Industrial technology is finding a new market in environmental gas sensor markets
4.8.2.Comparing key industrial players sensor innovations against ability to execute
4.8.3.Notable company relationships
4.8.4.Relevant analytes to industrial and environmental markets are almost identical
4.8.5.Comparing key specifications of core technologies
4.8.6.Temperature and Humidity Sensors
4.8.7.Miniaturization of core technologies improves performance
4.8.8.The gas sensor value chain
4.8.9.Gas Sensor Manufacturers
4.8.10.Summary of core technology conclusions
4.9.Emerging Gas Sensor Technologies
4.10.Emerging Gas Sensor Technologies: Printed sensors
4.10.1.What defines a 'printed' sensor?
4.10.2.A brief overview of screen, slot-die, gravure and flexographic printing
4.10.3.A brief overview of digital printing methods
4.10.4.Towards roll to roll (R2R) printing
4.10.5.Advantages of roll-to-roll (R2R) manufacturing
4.10.6.Printed sensor categories
4.10.7.Zeolites can form a selective membrane for gas sensors
4.10.8.Aerosol-jet-printed graphene electrochemical histamine sensors for food safety monitoring
4.10.9.C2Sense ink based gas sensing for packaging
4.10.10.Meeting application requirements: Incumbent technologies vs printed/flexible sensors
4.10.11.Overall SWOT analysis of printed sensors
4.10.12.Printed Gas Sensors - Summary and Key Players
4.11.Emerging Gas Sensor Technologies: E-nose
4.11.1.A brief history of measuring smell
4.11.2.Principle of Sensing: E-Nose
4.11.3.Expensive lab-bench e-noses were commercialized first
4.11.4.Advantages and disadvantaged of sensor types for E-Nose
4.11.5.E-Nose sensors hype curve
4.11.6.Technological and market readiness of e-noses
4.11.7.Sensigent: Cyranose Electronic Nose
4.11.8.Categorization of e-nose manufacturers
4.11.9.Bosch Sensortec are using MOx sensors in their latest 'e-nose' for smells, air quality and food spoilage
4.11.10.A closer look at Bosch's BME 688
4.11.11.Aryballe are developing a portable and universal e-nose for anosmia suffers
4.11.12.Aryballe automotive use cases for e-noses
4.11.13.UST triplesensor-the artificial nose
4.11.14.PragmatIC and Arm develop prototype e-nose with flexible electronics
4.11.15.Arm's armpit odor monitor idea still at an early TRL
4.11.16.Summary: Specific aromas a better opportunity than a nose
4.11.17.SWOT analysis of E-noses
4.12.Emerging Gas Sensor Technologies: Carbon Nanotubes
4.12.1.An introduction to CNTs for gas sensors
4.12.2.AerNos produce CNT based gas sensors for multiple application areas, including wearables
4.12.3.CNT-based electronic nose (PARC)
4.12.4.SmartNanotubes Technologies, miniaturized e-nose with single-walled CNTs
4.12.5.Alpha Szenszor Inc., ultra-low power gas sensors with CNTs
4.12.6.MIT research: Carbon nanotubes plus catalysts can sense vegetable spoilage
4.12.7.Brewer science, printed sensor for inert gases
4.12.8.Graphene based gas sensing first demonstrated by Fujitsu in 2016
4.12.9.SWOT analysis of CNT gas sensors
4.13.Emerging Gas Sensor Technologies: Miniaturized Photoacoustic
4.13.1.Principle of Sensing: Photoacoustic
4.13.2.Indirect and Direct Photo-acoustic sensing
4.13.3.Sensirion offer a miniaturized photo-acoustic carbon dioxide sensor
4.13.4.Typical specifications of commercial photo-acoustic sensors
4.13.5.SWOT analysis of photo acoustic gas sensors
4.14.Emerging Gas Sensor Technologies: Film bulk acoustic resonator (FBAR)
4.14.1.Principle of sensing: film bulk acoustic resonator
4.14.2.Sorex - an FBAR start-up spun out of the University of Cambridge
4.14.3.Expected specifications of commercial acoustic resonance sensors
4.14.4.SWOT analysis of FBAR gas sensors
4.15.Research Phase Gas Sensor Technologies
4.15.1.3D-printed colour changing hydrogels for gas sensing with direct laser writing
4.15.2.3D-Printed silver fibres for breath analysis
4.15.3.3D-printing strong ammonia sensors using digital light processing
4.15.4.3D-Printed disposable wireless sensors large area environmental monitoring
4.15.5.SWOT analysis of 3D printed gas sensors
4.15.6.Miniaturized Chromatograph
4.15.7.Timeline of key developments in miniaturized gas chromatography
4.15.8.Bio-degradable printed chromatography
4.15.9.SWOT analysis of miniaturized gas chromatography
4.15.10.Quartz Crystal Microbalance
4.15.11.Hydrogels used for flexible and wearable ammonia sensors
5.BENCHMARKING TECHNOLOGIES AND APPLICATIONS
5.1.Intersection between sensing technology and application space
5.2.Application and technology benchmarking methodology
5.3.Attribute scores: Technology
5.4.Attribute scores: Application
5.5.Computing computability scores between technology and application
5.6.Comparing sensitivity and atmospheric concentrations of core gas sensor technologies
6.ENVIRONMENTAL APPLICATIONS
6.1.1.Introduction to Environmental Gas Sensors
6.2.Outdoor Pollution
6.2.1.Outdoor pollution is still a global risk to health
6.2.2.Outdoor pollution continues to drive climate change
6.2.3.Health Effects of Outdoor Pollution
6.2.4.Cost to society of air pollution drives demand for air quality monitoring
6.2.5.Greenhouse Gases and Global Warming
6.3.Gas pollution entering water systems damages the environment and costs governments billions
6.3.1.Common atmospheric pollutants and sources
6.3.2.Concentrations of detectable atmospheric pollutants
6.3.3.Relevant gas sensor technologies for outdoor pollution monitoring
6.3.4.Comparing key specifications of technologies used in outdoor monitoring
6.3.5.Sensors offer a variety of monitoring techniques
6.3.6.Carbon dioxide pollution concentrations in the atmosphere are still increasing into the 21st century
6.3.7.Carbon dioxide pollution acidifies oceans, but communities are more incited to act than industry
6.3.8.The pandemic moved interest in carbon dioxide indoors
6.3.9.Nitrogen Oxides agriculture and burning depletes ozone and causes the most deaths in coal burning countries
6.3.10.What is particulate matter and why is it dangerous?
6.3.11.Particulate matter concerns are on the rise again
6.3.12.Sulphur dioxide emissions have reduced in the West but until recently remains poorly regulated in India
6.3.13.What are VOCs?
6.3.14.Will there be a need for more specific VOC sensors?
6.3.15.Too much ozone can reduce crop yields
6.3.16.Carbon Monoxide - natural but deadly
6.3.17.Fertilizing with ammonia in the countryside creates more pollutants in urban areas
6.3.18.New technology can quantify bad smells from farms to satisfy legal limits on malodor
6.4.Outdoor Pollution: Regulation
6.4.1.Tighter regulations and recommendations for outdoor air quality are increasing the need for sensitive gas sensors
6.4.2.The EU approach to air quality regulation separates annual emissions from sector specific requirements
6.4.3.Typical policies for tackling poor AQ
6.4.4.Key technologies for outdoor pollution monitoring
6.4.5.How will technology be used to monitor regulatory limits?
6.4.6.Comparing regulations and detection limits
6.5.Outdoor Air Pollution - Smart Cities
6.5.1.Outdoor pollution creates a market for gas sensors
6.5.2.Smart cities monitor pollution
6.5.3.The scale of global pollution monitoring
6.5.4.Air quality forecasting will become more integrated with weather reporting
6.5.5.Fixed monitoring stations have got smaller
6.5.6.Solutions are emerging for mobile sensor stations
6.5.7.Drones can be used as flying laboratories for airborne pollution monitoring
6.5.8.Infrastructure for uploading data is essential for outdoor monitoring networks
6.5.9.Personal vs private networks
6.5.10.City wide pollution monitoring programmes
6.5.11.Outdoor monitoring is a growing market in India
6.5.12.Market leaders in outdoor monitoring target urban and industrial air quality applications (1)
6.5.13.Market leaders in outdoor monitoring target urban and industrial air quality applications (2)
6.5.14.Plug and Play Outdoor Monitoring Sensors
6.5.15.Example implementation of outdoor gas monitoring (I)
6.5.16.Example implementation of outdoor gas monitoring - integration into an 'array of things'
6.5.17.Google streetview cars to gather air quality data using Aclima.
6.5.18.AQMesh provide hundreds of nodes to EU countries
6.5.19.Amsterdam use trees for outdoor networks
6.5.20.Parameterizing and forecasting air quality measurements
6.5.21.Train based sensing of environmental pollutants is more cost efficient at covering large areas
6.5.22.An opportunity for bike mounted mobile sensors
6.5.23.Citizen Science - open-seneca
6.5.24.Is the future for outdoor sensors networks wearable?
6.5.25.Connecting gas sensors and policy
6.5.26.Future opportunities for environmental sensors in smart cities
6.5.27.Challenges for outdoor pollution monitoring
6.5.28.Anticipated trends by gas type in outdoor pollution monitoring
6.6.Introduction to Indoor Air Quality
6.6.1.Common indoor pollutants and sources
6.6.2.Health risks associated with indoor pollution
6.6.3.Indoor pollutant levels vary around our homes and work places
6.6.4.Indoor air pollution death rates are declining, but it's still killing millions every year
6.6.5.Lack of access to clean cooking fuels in Africa and India increases indoor air pollution deaths
6.6.6.Indoor air pollution remains a significant health risk in Europe despite regulation
6.6.7.Radon deaths are highest in Europe
6.6.8.The pandemic created a global spike in air quality interest
6.6.9.Is carbon dioxide impacting our productivity?
6.6.10.Allergens trapped indoors are causing a surge in asthma cases in the United States
6.7.Indoor Air Quality Technology
6.7.1.How will gas sensor technology be used to tackle indoor air quality?
6.7.2.How can OEMs access the mass market for indoor air quality monitors post-covid?
6.7.3.Comparing commercial air quality monitors
6.7.4.Smart purifiers are an increasingly popular solution for poor air quality
6.7.5.Suitable miniaturised sensors for air purifiers
6.7.6.Market leaders adapted their marketing to capitalise on the pandemic demand
6.7.7.Current smart home monitoring vendors
6.7.8.Air quality and the internet of things
6.7.9.Opportunity for air quality monitoring within wellness remains
6.7.10.Dyson poised to release air purifying headphones
6.7.11.Building management of the future will rely on air quality data
6.7.12.New air sterilization technology is emerging
6.7.13.Which business models for indoor air quality products are sustainable?
6.7.14.Relationship between air quality regulations and technology
6.7.15.Air quality devices regulation expected to tighten
6.7.16.Manufacturers use regulation updates for marketing
6.7.17.Future opportunities for indoor air quality devices
6.7.18.Challenges for indoor air quality devices
7.MEDICAL APPLICATIONS
7.1.Breath diagnostics a huge opportunity for emerging gas sensing technology
7.2.Introduction to gas sensors for breath diagnostics
7.3.Growing market for biomedical diagnostics
7.4.The value of gas sensors within point-of-care testing
7.5.Drivers of point-of-care biosensors in healthcare
7.6.Key sensor characteristics for point-of-care diagnostics
7.7.Desirable characteristics in a point-of-care breath sensor
7.8.Point-of-care testing will evolve, changing the gas senor technology required for breath diagnostics
7.9.Printed breath sensors for respiratory disease management
7.10.Breath testing as a self-care aid to IBS patients
7.11.Point of care diagnostics using ammonia in breath
7.12.There are better alternatives to breath for point-of-care diabetes management
7.13.Opportunities and challenges for breath diagnostics
8.AUTOMOTIVE APPLICATIONS
8.1.Introduction to automotive gas sensors
8.2.The rise of the EV will shift the role of gas sensors from emissions testing to battery management
8.3.The market optical indoor air quality sensors will expand within automotive
8.4.Opportunity for gas sensors within driver alcohol detection systems
8.5.Artificial olfaction could allow manufacturers to quantify that 'new-car smell'
8.6.Market saturation vs. technology readiness level in the automotive gas sensor market
9.INDUSTRIAL GAS SENSORS
9.1.Introduction to gas sensing in industrial facilities
9.2.Sensors and analytes in portable gas safety
9.3.Expectations of portable gas safety are rising
9.4.Industrial players are seeking growth in the overlapping environmental market
9.5.Barriers to entering the industrial gas sensors market
9.6.The future of industrial safety could lie in hyperspectral imaging
9.7.Telops can map gas distribution from airborne hyperspectral cameras
 

Subscription Enquiry