นวัตกรรมด้านศัลยกรรมหุ่นยนต์ 2020-2030: เทคโนโลยี ผู้เล่น และตลาด: IDTechEx

The robotic surgery market will reach over $12 billion by 2030

นวัตกรรมด้านศัลยกรรมหุ่นยนต์ 2020-2030: เทคโนโลยี ผู้เล่น และตลาด

หุ่นยนต์ผ่าตัด, สายสวนหุ่นยนต์และระบบนำทางด้วยกล้องส่องกล้อง, การวางตำแหน่งหุ่นยนต์ของเครื่องมือผ่าตัด, ระบบหุ่นยนต์สำหรับการจัดการกล้องภายในผ่าตัด, ปัญญาประดิษฐ์ในการผ่าตัดหุ่นยนต์, กลไกการตอบสนองการสัมผัสในหุ่นยนต์ผ่าตัด


Show All Description Contents, Table & Figures List Pricing Related Content
For centuries, surgeons operated using large incisions to gain a full view of the organ they needed to treat, to insert the necessary surgical instruments, and to perform the surgery. Recovery time for such taxing procedures is extensive and post-operative complications are a common occurrence. The introduction of minimally invasive surgery (MIS), also known as keyhole surgery or laparoscopy, has drastically improved patient outcomes. Using smaller incisions, the risk of infection can be reduced, and recovery can be accelerated. Many studies have shown that MIS results in decreased post-operative hospital stays, quicker return to the workforce, decreased pain and better immune function.
 
However, there are several drawbacks to MIS due to the technical and mechanical nature of the equipment. These limitations make MIS procedures more challenging, reduce their efficiency and increase operating time.
 
Computer-assisted surgery was developed to overcome the limitations of MIS and to expand its benefits. Computer-assisted surgery is classified as a type of MIS and involves the use of robotic systems to execute surgical procedures. Although robotic surgery has technically been around for over thirty years, it has not been widely implemented in medical settings. Dozens of new companies have entered this market in the last decade, however, and the market is currently in a rapid state of expansion. Within the last five years, investor interest in surgical robots has soared. Since 2016, investments increased over 300% to reach a total investment of $1.36 billion to date.
 
 
History of surgical robots: An overview
Source: IDTechEx Report "Innovations in Robotic Surgery 2020-2030"
 
 
The terms "surgical robot" and "robotic surgery" are often used interchangeably but they have different meanings, surgical robots are a subset of robotic surgery. This report breaks down the robotic surgery market into four main sectors:
• Surgical robots for general surgery
• Robotic catheter and endoscope navigation
• Robotic positioning of surgical tools
• Robotic systems for intra-operative camera manipulation
 
This report also includes chapters on the use of artificial intelligence (AI) and haptic feedback in robotic surgery today.
Sectors covered in this report
Source: IDTechEx Report "Innovations in Robotic Surgery 2020-2030"
 
Surgical Robots for General Surgery
 
General surgery (eg: abdominal, thoracic, colorectal, gynaecological, urologic) is perhaps the best-known application of surgical robots. Although Intuitive Surgical has been the uncontested market leader in surgical robotics for over 20 years , the situation could be about to change. Intuitive's dominance in the surgical robotics market has forced newcomers to diversify, as companies are keen to set themselves apart from the da Vinci system. Approaches include alternative design, form factor, or approach to surgery. Today, the market pioneer is faced with competition from more than a dozen newcomers that are exploring various configurations and approaches to robotic-assisted surgery.
 
Robotic Catheter Navigation
 
Medical instruments like catheters are widely used to conduct surgical interventions within the heart or blood vessels. Catheter ablation procedures require a wire to be pushed manually and thus surgeons are exposed to harmful X-ray radiation. To address this issue, robotic systems for catheter navigation have been developed to eliminate the need to manually manipulate the wire. Instead, surgeons can control the catheter remotely, thereby reducing the level of radiation inflicted on them. Unlike many surgical robots, which have yet to prove their clinical value, robotic catheter navigation systems have been proven to improve clinical outcomes. Robotic catheter navigation systems increase the speed and efficiency of the intervention and can thus reduce the need for follow-up procedures. More importantly, they lighten the workload of over-burdened clinical staff - thereby addressing one of the key challenges in healthcare today. High costs are often an issue with robotic surgery systems, but robotic navigation platforms are much cheaper than most surgical robots and are hence are more cost-effective than most of their general surgery counterparts.
 
Robotic Positioning of Surgical Tools
 
Surgical robots are increasingly being used to facilitate and optimise the positioning of instruments and tools during image-guided surgery. Robotic surgical tool positioning systems are advantageous for any procedure that must be conducted with high precision. These systems facilitate operating room workflows by ensuring that surgical tools are inserted at the appropriate angle and depth. Often, humans cannot achieve the level of precision required in surgical procedures due to involuntary tremors. Robotic positioning of surgical tools have proven value in orthopaedic and neurosurgery procedures and are being explored as means to improve laser therapy, tumour resection and biopsy outcomes as well.
 
Robotic systems for Intra-operative Camera manipulation
 
Laparoscopy and endoscopy have revolutionized surgical interventions as they are minimally invasive and thus enable much faster patient recovery. However, they are challenging to perform as surgeons can only see their actions within the patient on a monitor. The camera providing a visual of the surgical site is held by a human assistant and the video is often shaky as a result. Robotic systems for intra-operative camera manipulation are crucial in surgical and endoscopy procedures as they provide a stable view of the operating area and can be controlled by the surgeons themselves with minimal disturbance to their workflow. These systems negate the need for an assistant, which reduces the cost of surgery.
 
Markets and Forecasts
 
Innovations in Robotic Surgery 2020-2030: Technologies, Players & Markets explores emerging technologies, highlights key players and provides market analysis for each sector of robotic surgery. Historical revenue data (2015-2019) and forecasts predicting the size of each sector in the next decade (2020-2030) are included in the report. The report also discusses market drivers, constraints, and investments/funding in each sector (2014-2019).
Analyst access from IDTechEx
All report purchases include up to 30 minutes telephone time with an expert analyst who will help you link key findings in the report to the business issues you're addressing. This needs to be used within three months of purchasing the report.
Further information
If you have any questions about this report, please do not hesitate to contact our report team at research@IDTechEx.com or call one of our sales managers:

AMERICAS (USA): +1 617 577 7890
ASIA (Japan): +81 3 3216 7209
EUROPE (UK) +44 1223 812300
Table of Contents
1.EXECUTIVE SUMMARY
1.1.Report scope
1.2.Sectors of robotic surgery covered in this report
1.3.Drivers of the surgical robots market
1.4.Why use robotic surgery?
1.5.Limitations & barriers to adoption
1.6.Mergers & acquisitions in the robotic surgery space
1.7.Investments into robotic surgery companies
1.8.Intuitive Surgical - Key numbers
1.9.Robotic general surgery - Emerging competitors of da Vinci
1.10.Conclusions and outlook - Robotic general surgery
1.11.Robotic catheter and endoscope navigation
1.12.Conclusions and outlook - Robotic catheter navigation
1.13.Robotic positioning of surgical tools
1.14.Conclusions and outlook - Robotic positioning of surgical tools
1.15.Robotic intra-operative camera manipulation
1.16.Conclusions and outlook - Robotic intra-operative camera manipulation
1.17.Market Analysis 2015-2030
1.18.Report summary
1.19.Robotic surgery's multiple benefits have fuelled its rise
1.20.Inherent limitations and conceptual flaws have blocked it
1.21.Competing directly with Intuitive Surgical is highly risky
1.22.Where do the market opportunities lie?
1.23.Does the concept of remote surgery live up to the hype?
1.24.Opportunities for improvement
2.INTRODUCTION
2.1.Report scope
2.2.Open surgery
2.3.Minimally invasive surgery considerably improves recovery time
2.4.Keyhole surgery has non-negligible limitations
2.5.What is robotic surgery?
2.6.History of robotic surgery: an overview
2.7.Early history of robotic surgery
2.8.What operations are surgical robots used for?
2.9.Drivers of the surgical robots market
2.10.Why use robotic surgery?
2.11.Robotic surgery provides enhanced vision
2.12.Limitations & barriers to adoption
2.13.Why are surgical robots so expensive to purchase?
2.14.Regulations & path to market: EU
2.15.Regulations & path to market: USA
2.16.Mergers & acquisitions in the robotic surgery space
2.17.Investments into robotic surgery companies
2.18.Sectors of robotic surgery covered in this report
3.ROBOTIC GENERAL SURGERY
3.1.How does robotic general surgery work?
3.2.Flexible robotic end effectors
3.3.Types of procedures performed by general surgery robots
3.4.Investments into robotic general surgery companies
3.5.Intuitive Surgical - The pioneer of robotic surgery
3.6.Intuitive Surgical - Key numbers
3.7.da Vinci Surgical System
3.8.Approved procedures for da Vinci
3.9.Virtual simulations for robotic surgery training
3.10.Emerging competitors of da Vinci
3.11.Following the da Vinci approach
3.12.Example: TransEnterix
3.13.Example: Avatera
3.14.Example: CMR Surgical
3.15.Example: Titan Medical
3.16.Example: Medtronic
3.17.Flexible arms
3.18.Example: Medrobotics
3.19.Example: Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST)
3.20.Wearable robotic tool for surgery
3.21.Downsizing surgical robots
3.22.Example: Virtual Incision
3.23.Example: Hong Kong Polytechnic University
3.24.Example: Microsure
3.25.Combining conventional and robotic general surgery
3.26.Example: Galen Robotics
3.27.Example: Distalmotion
3.28.Example: Preceyes
3.29.Handheld, mechanical instruments as an alternative to computer-aided surgery
3.30.Example: FlexDex Surgical
3.31.Example: Human Xtensions
3.32.State of development of robotic general surgery systems
3.33.Summary and outlook
4.ROBOTIC CATHETER AND ENDOSCOPE NAVIGATION
4.1.What are catheters and endoscopes?
4.2.Robotic navigation of medical instruments
4.3.Advantages of robotic navigation systems
4.4.Types of intervention
4.5.How does the wire move?
4.6.Investments into robotic catheter navigation companies
4.7.Key players
4.8.Intuitive Surgical
4.9.Example: Auris Health
4.10.Corindus Vascular Robotics
4.11.Robocath
4.12.Moray Medical
4.13.Autonomous active steering: Fraunhofer IPA
4.14.Autonomous active steering: Harvard Medical School
4.15.Magnetic steering
4.16.Magnetic steering: Stereotaxis
4.17.Magnetic steering: Massachusetts Institute of Technology
4.18.Magnetic steering: Polytechnique Montréal
4.19.State of development of robotic catheter navigation systems
4.20.Summary and outlook
5.ROBOTIC POSITIONING OF SURGICAL TOOLS
5.1.Robotic guidance and positioning
5.2.Investments into robotic instrument positioning companies
5.3.Sectors and key players
5.4.Robotic orthopaedic surgery
5.5.Key components of robotic orthopaedic systems
5.6.Pre-operative software for procedure planning
5.7.Robotic arm holding the instrument
5.8.3D cameras for real time instrument tracking
5.9.Example: Stryker
5.10.Example: Medtronic
5.11.Example: Zimmer Biomet
5.12.Example: Smith & Nephew
5.13.Example: Brainlab
5.14.Example: Orthotaxy
5.15.Example: Globus Medical
5.16.Example: Curexo
5.17.Example: Eindhoven Medical Robotics
5.18.Comparison of robotic orthopaedic surgery systems
5.19.Why do large orthopaedic companies seek to acquire surgical robots?
5.20.Robotic neurosurgery
5.21.Example: Renishaw
5.22.Example: Kuka Robotics
5.23.Example: AiM Medical Robotics
5.24.Robotic positioning for laser therapy
5.25.Example: Kuka Robotics
5.26.Example: Zeiss VisuMax
5.27.Robotic biopsy
5.28.Example: XACT
5.29.Example: Machnet Medical Robotics
5.30.State of development of robotic surgical tool positioning systems
5.31.Summary and outlook
6.ROBOTIC SYSTEMS FOR INTRA-OPERATIVE CAMERA MANIPULATION
6.1.Robotic intra-operative camera manipulation
6.2.Investments into companies developing intra-operative camera manipulation robots
6.3.Robotic laparoscope holders
6.4.Example: AKTORmed
6.5.Example: OR Productivity
6.6.Example: Storz
6.7.Robotic intra-operative imaging and microscopy
6.8.Example: Brainlab
6.9.Example : Zeiss
6.10.Example: Synaptive Medical
6.11.State of development of robotic intra-operative camera manipulation systems
6.12.Summary and outlook
7.ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN ROBOTIC SURGERY SYSTEMS
7.1.Terminologies explained
7.2.AI enables human-robot interaction
7.3.AI facilitates image-guided robotic surgery
7.4.Challenges of using AI for pre-operative planning
7.5.Challenges of AI-driven robotic instrument positioning
7.6.AI in robotic surgery: Legal and regulatory landscape
8.HAPTIC FEEDBACK MECHANISMS IN ROBOTIC SURGERY SYSTEMS
8.1.Surgeons must 'sense' what they are doing
8.2.Haptics in robotic surgery
8.3.Haptics enhance robotic surgery systems
8.4.Components of haptic feedback mechanisms
8.5.How is haptic feedback achieved?
8.6.What types of sensors are used?
8.7.Haptic mechanisms: Challenges for robotic surgery
9.MARKET ANALYSIS
9.1.Chapter overview
9.2.Methodology
9.3.The number of robotic surgery companies will rise exponentially in the next decade
9.4.Historical revenue data - Robotic surgery
9.5.Forecast 2020-2030 - Robotic surgery
9.6.Historical revenue data - Robotic general surgery
9.7.Historical revenue - Intuitive Surgical
9.8.Intuitive Surgical da Vinci systems sold
9.9.Forecast 2020-2030 - Robotic general surgery
9.10.Historical revenue data - Robotic catheter navigation
9.11.Forecast 2020-2030 - Robotic catheter navigation
9.12.Historical revenue data - Robotic surgical tool positioning
9.13.Forecast 2020-2030 - Robotic surgical tool positioning
9.14.Robotic intra-operative camera manipulation: Market share in 2019
9.15.Forecast 2020-2030 - Robotic intra-operative camera manipulation
10.CONCLUSIONS
10.1.Report summary
10.2.Robotic surgery's multiple benefits have fuelled its rise
10.3.Inherent limitations and conceptual flaws have blocked it
10.4.Competing directly with Intuitive Surgical is highly risky
10.5.Where do the market opportunities lie?
10.6.Does the concept of remote surgery live up to the hype?
10.7.Opportunities for improvement
11.COMPANY PROFILES
 

Ordering Information

นวัตกรรมด้านศัลยกรรมหุ่นยนต์ 2020-2030: เทคโนโลยี ผู้เล่น และตลาด

£$¥
Electronic (1-5 users)
£5,650.00
Electronic (6-10 users)
£8,050.00
Electronic and 1 Hardcopy (1-5 users)
£6,450.00
Electronic and 1 Hardcopy (6-10 users)
£8,850.00
Electronic (1-5 users)
€6,400.00
Electronic (6-10 users)
€9,100.00
Electronic and 1 Hardcopy (1-5 users)
€7,310.00
Electronic and 1 Hardcopy (6-10 users)
€10,010.00
Electronic (1-5 users)
$7,000.00
Electronic (6-10 users)
$10,000.00
Electronic and 1 Hardcopy (1-5 users)
$7,975.00
Electronic and 1 Hardcopy (6-10 users)
$10,975.00
Electronic (1-5 users)
¥900,000
Electronic (6-10 users)
¥1,260,000
Electronic and 1 Hardcopy (1-5 users)
¥1,020,000
Electronic and 1 Hardcopy (6-10 users)
¥1,380,000
Electronic (1-5 users)
元50,000.00
Electronic (6-10 users)
元72,000.00
Electronic and 1 Hardcopy (1-5 users)
元58,000.00
Electronic and 1 Hardcopy (6-10 users)
元80,000.00
Click here to enquire about additional licenses.
If you are a reseller/distributor please contact us before ordering.
お問合せ、見積および請求書が必要な方はm.murakoshi@idtechex.com までご連絡ください。

Subscription Enquiry