เซ็นเซอร์สำหรับหุ่นยนต์: เทคโนโลยีตลาดและการคาดการณ์ 2017-2027: IDTechEx

This report has been updated. Click here to view latest edition.

If you have previously purchased the archived report below then please use the download links on the right to download the files.

เซ็นเซอร์สำหรับหุ่นยนต์: เทคโนโลยีตลาดและการคาดการณ์ 2017-2027

การมองเห็นของเครื่องจักร การตรวจจับแรงและการหลอมรวมเซ็นเซอร์: การเปิดใช้งานเทคโนโลยีสำหรับหุ่นยนต์ที่ทำงานร่วมกัน หุ่นยนต์เคลื่อนที่ขั้นสูง และการขับขี่อัตโนมัติ


Show All Description Contents, Table & Figures List Pricing Related Content
The report focuses on sensor technologies and components in robotics applications that are currently under development and are enjoying increased visibility, investment and growth. This is mainly due to the capabilities sensors are expected to enable in robotics. Simply put, smarter, sensor-enabled robots that can make decisions based on sensory feedback are expected to have massive societal impact, as such robotic systems will proliferate in many more market segments than current robotic systems address. Vision systems alone will be a market of $5.7 Billion by 2027, force sensing will reach over $6.9 Billion while the multiple sensors in domestic robots will account for $3.6 Billion, representing almost 30% of their value.
 
The report focuses on:
  • Visual perception sensors, which will remain a key element in the development and growth of the market for robotic sensors as well as key advances in vision-related hardware such as the development of high speed -low noise CMOS image sensors, active lighting schemes as well as the development of advanced 2D and 3D vision. LIDAR systems and others..
 
Revenues of visions systems
 
Source IDTechEx
  • Force sensing which is allowing for improved safety, enabling the roll out of robots that comply with regulatory requirements in limiting forces. This force limiting capability has led to the emergence of robotic systems that can safely work alongside humans.
  • At the same time force sensing enables gradations in applied forces at the end-effector, hence widening the range of parts that robots can handle. As a result, we are witnessing an expansion of the use of robotic systems in segments that were previously incompatible with existing robotic systems.
 
End effector force sensing revenues
 
Source IDTechEx
 
As a result of the introduction of these new features in robots, increased uptake of robotic systems in new and existing sectors and applications is expected; it is due to improved performance and the introduction of robots with new and expanded capabilities. These include but are not limited to communication capabilities, environmental perception, and sensor-enabled mobility which in turn enable concepts such as collaborative robots, advanced mobile robots and autonomous vehicles. The features of these robots as well as their sensor requirements are described in detail in the report.
 
The effects of the development of the above key sensor technologies are studied and ten year forecasts are given for sensing systems on robotic applications such as:
  • industrial and collaborative robotics
  • autonomous mobile robotics
  • autonomous vehicles and automated driving
  • robotic drones
  • agricultural robots
  • domestic robots
 
Overall, the timing factor in the above considerations has been critical; a few key technology developments in recent years aligned in order to lead to the growth of robotic sensing we are experiencing. For instance, massive strides in software development and the creation of learning algorithms for data fusion went hand in hand with significant costs reductions in sensor componentry while achieving high performance. These trends, that are expected to continue, have influenced the underlying assumptions in this report, and have shaped the forecasts within it.
Analyst access from IDTechEx
All report purchases include up to 30 minutes telephone time with an expert analyst who will help you link key findings in the report to the business issues you're addressing. This needs to be used within three months of purchasing the report.
Further information
If you have any questions about this report, please do not hesitate to contact our report team at research@IDTechEx.com or call one of our sales managers:

AMERICAS (USA): +1 617 577 7890
ASIA (Japan): +81 3 3216 7209
ASIA (Korea): +82 10 3896 6219
EUROPE (UK) +44 1223 812300
Table of Contents
1.EXECUTIVE SUMMARY AND CONCLUSIONS
1.1.Introduction
1.2.The rise of artificial intelligence
1.3.Drivers for increasing robotic adoption - the 4th industrial revolution
1.4.Drivers for increasing robotic adoption - collaborative robotics
1.5.Drivers for increasing robotic adoption - mobile robotics & autonomous driving
1.6.Robotic visual and force sensing
1.7.Robotic sensing: why now?
1.8.Robotic sensing
1.9.Robotic sensing forecasts
1.10.Ten year forecasts for vision systems (units, market value)
1.11.Ten year forecasts for force sensing (market value)
1.12.Ten year forecasts for domestic robots (market value)
1.13.The ethics of artificial intelligence
2.INTRODUCTION
2.1.Introduction to robotic sensing
2.2.Challenges in robotics and robotic sensing (1)
2.3.Challenges in robotics and robotic sensing (2)
2.4.Challenges in robotics and robotic sensing (3)
2.5.Definitions (1)
2.6.Definitions (2)
2.7.Definitions (3)
2.8.Definitions (4)
3.COLLABORATIVE ROBOTS
3.1.Industrial robots
3.2.Collaborative robot definitions
3.3.The force limited robot: a true collaborative robot
3.4.Force limited collaborative robots: features (1)
3.5.Force limited collaborative robots: features (2)
3.6.Force limited collaborative robots - case studies (1)
3.7.Force limited collaborative robots - case studies (2)
3.8.Force limited collaborative robots - case studies (3)
3.9.Force limited collaborative robots - case studies (4)
3.10.Force limited collaborative robots - case studies (5)
3.11.Force limited collaborative robots - case studies (6)
3.12.A comparison of collaborative robots
3.13.A comparison of force limited robots
4.AUTONOMOUS MOBILE ROBOTICS (AMR)
4.1.Mobile robots in warehouse/logistics applications
4.2.KIVA
4.3.... before KIVA was Amazon
4.4.... before KIVA was Amazon (2) on the importance of software and hardware
4.5.... before KIVA was Amazon (3) the wisdom of the crowd
4.6.An expanded definition of collaborative robots?
4.7.Shuttle robots: pricing
4.8.AMRs in retail (1)
4.9.AMRs in retail (2)
4.10.AMRs in retail (3)
4.11.AMRs in specialized applications - medical
4.12.AMRs in specialized applications - medical (2)
5.DOMESTIC ROBOTS
5.1.Introduction
5.2.Robotic cleaners
5.3.Robotic lawnmowers
6.AUTONOMOUS VEHICLES: CARS AND DRONES
6.1.Autonomous vehicles and the concept of redundancy in safety
6.2.Sensor fusion as A.I.
6.3.Testing Google's autonomous vehicles
6.4.LIDAR - cost reduction strategies
6.5.LIDAR - investment
6.6.Robotic autonomous cars - autonomy definitions
6.7.Robotic autonomous cars - forecasts
6.8.Robotic drones
6.9.Robotic drones/UAVs - levels of autonomy
7.AGRICULTURAL ROBOTS
7.1.Drivers for automation in agriculture
7.2.Fully autonomous driverless large tractors
7.3.Autonomous weed killing robots (LIDAR navigation)
7.4.Hyperspectral imaging: the future of precision agriculture
7.5.Benefits of using aerial imaging in farming
7.6.Unmanned agriculture drones on the market
8.OPTICAL SENSORS IN ROBOTS - VISION GUIDED ROBOTICS
8.1.Bin picking & vision in industrial robotics
8.2.The need for robotic vision
8.3.Vision guided robotics (VGR) technologies
8.4.2D & 3D machine vision
8.5.3D machine vision - stereo cameras
8.6.3D machine vision - structure light
8.7.3D machine vision - projected texture
8.8.3D machine vision - light profiling
8.9.3D machine vision - LASER profilers & time of flight
8.10.The players
8.11.Innovation in image sensing - hardware improvements in VGR
8.12.Innovation in image sensing - iniLabs -DVS
8.13.Innovation in image sensing - SNAP Sensor
8.14.Vision systems in industrial robots - ten year forecasts (numbers)
8.15.Vision systems in industrial robots - ten year forecasts (value)
8.16.Vision systems in industrial collaborative robots - ten year forecasts (numbers and value)
8.17.Vision systems in industrial collaborative robots - ten year forecasts (numbers)
8.18.Vision systems in industrial collaborative robots - ten year forecasts (value)
9.VISION IN MOBILE ROBOTICS AND AUTONOMOUS VEHICLES: THE EMERGENCE OF LIDAR
9.1.Vision in autonomous vehicles and mobile robotics
9.2.LIDAR - an overview
9.3.LIDAR: LIght Detection And Ranging
9.4.Principle of operation
9.5.Basic components
9.6.LIDAR or... LIDAR?
9.7.Velodyne 3D LIDAR
9.8.Neptec Opal
9.9.Scanse
9.10.Comparing low cost LIDAR options
9.11.Performance comparison of different LIDARs on the market or in development
9.12.Quanergy
9.13.M8 Specifications
9.14.innoviz
9.15.Leddar Tech solid state LIDAR
9.16.MIT and DARPA: Single chip LIDAR
9.17.Other LIDAR related products: SLAM: Simultaneous localization and mapping
9.18.Other LIDAR related products: 3D Flash LIDAR camera from Advanced Scientific Concepts
9.19.Flash LIDAR: A visualization from ASC - Continental
9.20.Scanning methods for outdoor LIDAR applications
9.21.Phased array - examples
9.22.Phased array - examples (2)
9.23.MEMS mirror scanners (1)
9.24.MEMS mirror scanners (2)
9.25.Toposens - Terabee : complementing LIDAR with ultrasound
9.26.Sonar - Radar - Cameras
9.27.Comparing LIDAR, radar and camera performance
9.28.Vision systems in advanced mobile robotics; logistics, retail and other applications - ten year forecasts (units, market value)
9.29.Ten year forecasts for AMRs (units)
9.30.Ten year forecasts AMRs (market value)
9.31.Ten year forecasts for vision in AMR (total market value)
9.32.Vision systems in advanced mobile robotics: Drones forecasts
9.33.Vision systems in mobile robotics: Fully autonomous car forecasts
10.OTHER OPTICAL SENSORS IN ROBOTS - HYPER- AND MULTISPECTRAL IMAGE SENSORS
10.1.Hyperspectral image sensors
10.2.Hyperspectral imaging in other applications
10.3.Hyperspectral imaging sensors on the market
10.4.Common multi-spectral sensors on the market
10.5.GeoVantage
10.6.Headwall hyperspectral cameras
10.7.Hyper and multispectral vision systems in agricultural robots - ten year forecasts (units, unit price, market value)
10.8.Ten year forecasts (units)
10.9.Ten year forecasts (market value)
11.SENSORS IN DOMESTIC ROBOTS
11.1.Introduction
11.2.Ten year forecasts (units, price, market value)
11.3.Ten year forecasts (number of units)
11.4.Ten year forecasts (average price)
11.5.Ten year forecasts (total market value)
12.FORCE SENSING IN ROBOTICS
12.1.Force sensing in robotics
12.2.EPSON piezoresistive force sensors
12.3.Other force sensors
12.4.End effector force sensing in industrial robots - ten year market forecasts (units, market value)
12.5.Ten year market forecasts (units)
12.6.Ten year market forecasts (total market value)
12.7.End effector force sensing in collaborative robots - ten year market forecasts (units, market value)
12.8.Ten year market forecasts (units)
12.9.Ten year market forecasts (market value)
12.10.Blue Danube: skins for collaborative robots
12.11.Bosch APAS smart skin
12.12.Carbon Robotics capacitive sensor
12.13.Force sensing approaches for collaborative robots
12.14.Force sensing approaches: series elastic actuators
12.15.Joint-force sensing and force sensing skins collaborative robots - ten year forecasts (market value)
12.16.Ten year forecast for collaborative robots (market value)
12.17.Ten year forecast for force sensing skins (market value)
13.MARKET FORECASTS
13.1.Vision systems ten year forecasts for different robots (units, market value)
13.2.Vision systems ten year forecasts for different robots (market value)
13.3.Force sensing ten year forecasts (market value)
13.4.Sensors for domestic robots ten year forecasts (market value)
14.COMPANY PROFILES
14.1.Bionic Robotics
14.2.Carbon Robotics
14.3.DeepField Robotics
14.4.Fanuc Robotics
14.5.iniLabs
14.6.OptoForce Ltd
14.7.Roboception
14.8.Universal Robots
14.9.Velodyne LiDAR
 

Report Statistics

Slides 228
Forecasts to 2027
 
 
 
 

Subscription Enquiry