วิธีการประหยัดไฮโดรเจน เซลล์เชื้อเพลิง และวิธีการผลิตไฮโดรเจน: IDTechEx

This report has been updated. Click here to view latest edition.

If you have previously purchased the archived report below then please use the download links on the right to download the files.

วิธีการประหยัดไฮโดรเจน เซลล์เชื้อเพลิง และวิธีการผลิตไฮโดรเจน

การวิเคราะห์เศรษฐกิจไฮโดรเจนที่สำคัญ และการวิเคราะห์เศรษฐกิจเทคโนโลยีของเซลล์เชื้อเพลิง อิเล็กโทรไลเซอร์ และโอกาสทางการตลาดที่เกี่ยวข้อง


Show All Description Contents, Table & Figures List Pricing Related Content
The use of hydrogen technologies is not a utopian concept. Its adoption has already started and with it, the fourth industrial revolution.
 
The report explains the role of hydrogen in the so-called hydrogen economy, emphasising the advantages of its adoption, and showing the current limitations which are hindering its evolution. Then, several solutions to facilitate hydrogen economies' adoption are explained.
 
Beginning with the definition of the hydrogen economy, the importance of hydrogen as an energy carrier will be explained, highlighting its use in multiple sectors, not simply as energy storage material. The importance of hydrogen as an energy vector is driven by the possibility of adopting it in a large variety of sectors, hence coupling different sectors together, while allowing their decarbonization, due to its employment, without the emission of green-house gas (GHG).
 
Besides its consumption, hydrogen can also be produced from several different sources, both renewable and not.
From this general picture it's possible to understand the two main reasons why hydrogen will be used as energy vector:
1. It allows a country to be, to some extent, independent from large energy imports
2. While reducing the GHG emissions
 
 
Because of these reasons, several governments have already started to work on the implementation of a hydrogen economy.
 
Besides the advantages of an integrated hydrogen economy, several barriers must be overcome first. Hydrogen reduction cost is without doubts the most pressing task. Moreover, infrastructures need to be adapted to hydrogen distribution, while policy and regulations must be implemented to ease the integration of hydrogen in current economies. From the technical side, hydrogen technologies like fuel cells and electrolysers, have to be improved to reduce the cost and ease their adoption by the market.
 
Reaching a complete hydrogen economy will be a long process, but it has already started.
 
The concept of hydrogen economy in fact is not new. It was mentioned for the first time around the 1970s, but the large adoption of oil, its low cost, and the high cost of fuel cell technologies made it impossible for these technologies to be adopted. When the problem of global pollution started to be more pressing over the 1990s, and a constant shift toward renewable energies began, an increased interest toward hydrogen technologies has been observed. The first country to seriously consider the hydrogen economy was Japan in 2003. In the next two decades several countries followed the Japanese example, increasing the amount of funding to develop the hydrogen technologies.
 
To date, the major countries developing hydrogen technologies are investing on average $100m per year.
 
Besides the hydrogen cost reduction, improvement of fuel cell and electrolysers is another pivotal target toward the adoption of hydrogen technologies.
 
The fuel cells are the electrochemical devices which allow the conversion of hydrogen and oxygen in water and electricity. This clean technology is one of the key reasons for the adoption of hydrogen as the future energy carrier.
 
Currently, the most adopted fuel cell is the low temperature proton exchange membrane fuel cell (PEMFC). Besides the PEMFC other fuel cells have been invented, such as the alkaline fuel cell (AFC), where an alkaline electrolyte is employed. The direct methanol fuel cell (DMFC) is generally considered the holy grail of the fuel cells. The possibility of directly converting a high energy density liquid (methanol) in electricity made this technology very attractive. Other fuel cells, like phosphoric acid fuel cells (PAFC), molten carbonate fuel cells (MCFC), and solid oxide fuel cells (SOFC), are classified as high temperature fuel cells, because of their high working temperature. The reason for the high temperature FC is because of their higher efficiencies. The high temperature-FCs are meant to be used as a combined heat-and-power (CHP) devices, because only in this way much higher efficiencies (60% - 80%) can be reached.
 
The report provides an in-depth analysis of each FC mentioned, including the high temperature PEMFC, specifying for each technologies the materials adopted, limitations, and possible applications. Moreover, the main companies involved in the commercialization of fuel cells are provided.
 
Besides the fuel cells which convert hydrogen in electricity and water, the electrolysers performed the opposite reaction, converting water in hydrogen. Fuel cells and electrolysers, are very similar in structure and material involved, but with some differences in active components. The electrolysers currently manufactured are the proton exchange membrane electrolysers (PEMEL), the alkaline electrolysers (AEL), and still under development the solid oxide electrolysers (SOEL).
 
The report will provide a complete analysis of AEL and PEMEL, specifying the different materials involved, and highlighting advantages and disadvantages of each technology.
 
For the different fuel cells and electrolysers, the major companies involved in their commercialization are mentioned, giving to the reader an overview of the major companies involved in the different markets.
Analyst access from IDTechEx
All report purchases include up to 30 minutes telephone time with an expert analyst who will help you link key findings in the report to the business issues you're addressing. This needs to be used within three months of purchasing the report.
Further information
If you have any questions about this report, please do not hesitate to contact our report team at research@IDTechEx.com or call one of our sales managers:

AMERICAS (USA): +1 617 577 7890
ASIA (Japan): +81 3 3216 7209
EUROPE (UK) +44 1223 812300
Table of Contents
1.EXECUTIVE SUMMARY
1.1.Executive Summary: Hydrogen Technologies
1.2.Executive Summary: Why a Hydrogen Economy
1.3.Executive Summary: A vision of the hydrogen economy
1.4.Executive Summary: Development of hydrogen economy
1.5.Executive Summary: Countries Approach to reduce H2 Cost
1.6.Executive Summary: Why should hydrogen take off now?
1.7.Executive Summary: What will happen in the future?
1.8.IDTechEx Forecasted Hydrogen production 2020-2050
1.9.Foreseen targets from National Hydrogen Roadmaps
2.HYDROGEN ECONOMY
2.1.The Hydrogen Economy: Overview
2.2.Have we found the Chicken and the Egg?
2.3.How Green H2 production will increase RES installations
2.4.Hydrogen Economy Development Issues
2.5.Why not a "Battery Economy"?
2.6.What about BEV and FCEV?
2.7.BEV and FCEV Efficiency Comparison
2.8.When we will see the hydrogen economy
3.REGIONAL ANALYSIS
3.1.Europe
3.1.1.European Union approach toward hydrogen
3.1.2.The European Green Deal
3.1.3.European hydrogen economy
3.1.4.Projects in EU
3.1.5.Status and Limitations of a Hydrogen Economy in EU?
3.1.6.Europe in summary
3.1.7.European Approach toward Hydrogen
3.2.Germany
3.2.1.Germany Coal Phase out
3.2.2.The German Decarbonization Process
3.2.3.German National Organisation (NOW)
3.2.4.German National Organisation
3.2.5.Germany is on the way of Hydrogen
3.3.USA
3.3.1.US and Hydrogen
3.3.2.US Hydrogen Roadmap (in a nutshell)
3.3.3.US Industries, a good base for a hydrogen economy
3.3.4.H2 Production costs
3.3.5.DOE - H2@Scale Initiative
3.3.6.H2@Scale funded topics 2020
3.3.7.The US H2 Economy - A Project to be developed
3.3.8.HRS - USA
3.4.Japan
3.4.1.The "Basic Hydrogen Roadmap"
3.4.2.Achieving low cost Hydrogen
3.4.3.The Hydrogen supply chain
3.4.4.The Hydrogen supply chain
3.4.5.Electrolyser Targets
3.4.6.10MW Fukushima Electrolyser
3.4.7.Hydrogen Utilization - Power Generation
3.4.8.Hydrogen Utilization - Mobility
3.4.9.Hydrogen Utilization
3.4.10.The Japanese Hydrogen Society
3.5.China
3.5.1.Chinese Energy Situation - Overview
3.5.2.Chinese Energy Situation - Five Year Plan (FYP)
3.5.3.13th FYP possible targets
3.5.4.Chinese Targets for FC and hydrogen technologies
3.5.5.Financial Subsidy Scheme for NEVs
3.5.6.Hydrogen and FCEVs Objectives
3.5.7.Chinese Approach and Limitations toward Hydrogen
3.5.8.Hydrogen/FC Projects in China
3.5.9.HRS Corridor Project
3.5.10.Chinese Hydrogen Approach
3.6.Other Countries
3.6.1.Relevant Countries working on hydrogen: Korea
3.6.2.Relevant Countries working on hydrogen: Australia
4.FUEL CELL TECHNOLOGIES
4.1.Fuel Cells overview
4.2.Fuel Cells Technologies Overview/Comparison
4.3.Fuel Cells Technologies Overview
4.4.PEMFC Market Players
4.5.Methanol Fuel Cells Market Players
4.6.Alkaline Fuel Cells Market Players
4.7.SOFC Market
4.8.Proton Exchange Membrane Fuel Cell (PEMFC)
4.9.PEMFC Overview
4.10.Polymer Electrolyte
4.11.Electrode Structure and the Three-Phase Boundary
4.12.Bipolar Plates (BPP)
4.13.Bipolar Plates (BPP): Materials
4.14.Water Management
4.15.Cooling Methods
4.16.Fuels Composition
4.17.PEMFC Cost Break Down
4.18.Alkaline Fuel Cell (AFC)
4.19.Alkaline Fuel Cells (AFC): Electrolyte
4.20.Alkaline Fuel Cells (AFC): Mobile Electrolyte
4.21.Alkaline Fuel Cells (AFC): Electrolyte
4.22.Alkaline Fuel Cells (AFC): Static Electrolyte
4.23.Alkaline Fuel Cells (AFC): Electrolyte
4.24.Direct Methanol Fuel Cell (DMFC)
4.25.Direct Methanol Fuel Cell: the (few) advantages
4.26.Direct Methanol Fuel Cell: Drawbacks
4.27.Medium High-Temperature Fuel Cells
4.28.Overview of HT-Fuel Cells
4.29.High Temperature PEMFC (HT-PEMFC)
4.30.Phosphoric Acid Fuel Cell (PAFC)
4.31.PAFC Overview
4.32.PAFC Components
4.33.Molten Carbonate Fuel Cell (MCFC)
4.34.MCFC Overview
4.35.MCFC Fuels
4.36.MCFC Components
4.37.Solid Oxide Fuel Cell (SOFC)
4.38.Solid Oxide Fuel Cell: Overview
4.39.Solid Oxide Fuel Cell: Electrolyte
4.40.Solid Oxide Fuel Cell: Electrolyte Disadvantages
4.41.Solid Oxide Fuel Cell: Electrodes
4.42.Solid Oxide Fuel Cell: Sealing and Connecting Materials
4.43.Solid Oxide Fuel Cell: Cell Design
5.HYDROGEN PRODUCTION
5.1.1.Hydrogen: The Energy Carrier
5.1.2.Hydrogen types
5.1.3.Hydrogen Production Methods
5.1.4.Hydrogen Production Methods: Steam Reforming (SMR)
5.1.5.Hydrogen Production Methods: Partial Oxidation (POX)
5.1.6.Hydrogen Production Methods: Autothermal Reforming (ATR)
5.2.Electrolysers
5.2.1.Electrolyser Overview/Comparison
5.2.2.AEL on the market
5.2.3.PEMEL on the market
5.2.4.SOEL companies
5.2.5.Electrolyser Comparison
5.3.Alkaline Electrolyser (AEL)
5.3.1.Alkaline Electrolyser: Cathode Reaction
5.3.2.Alkaline Electrolyser: Cathode Materials
5.3.3.Alkaline Electrolyser: Anode Reaction
5.3.4.Alkaline Electrolyser: Anode Materials
5.3.5.Alkaline Electrolyser: Electrolyte and Separator
5.3.6.Alkaline Electrolyser: Electrolyser Configurations
5.4.Proton Exchange Membrane Electrolyser (PEMEL)
5.4.1.Proton Exchange Membrane Electrolyser
5.4.2.PEMEL Working Mechanism
5.4.3.OER Electrocatalyst
5.4.4.HER Electrocatalyst
5.4.5.Three Phase Boundary and Proton Exchange Membrane
5.4.6.Current Collectors (CCs)
5.4.7.Separator Plates
5.4.8.PEMEL Overview
5.4.9.Solid Oxide Electrolyser (SOEL or SOEC)
6.APPENDIX
6.1.Hydrogen and Methane Properties
6.2.Fuel Cell Thermodynamic
 

Subscription Enquiry